[NB] Phương pháp học tiếng Nhật hiệu quả 2 – Tận dụng âm Hán Nhật và âm Hán Việt

Chắc bạn từng nghe rằng, trong tiếng Việt có khoảng 70% từ vựng Hán Việt.

Vậy bạn có biết, trong tiếng Nhật có khoảng bao nhiêu % từ Hán Nhật đang được sử dụng?

 Theo khảo sát của Viện ngôn ngữ Quốc gia Nhật Bản, trong tổng số 693.173 từ vựng được sử dụng trên 70 loại tạp chí hiện đại của Nhật Bản năm 2005 thì:

 • 35.8% từ thuần Nhật
 • 49.8% từ Hán Nhật
 • 12.4% từ ngoại lai (bằng chữ Katakana)
 • 2.0%  từ hỗn hợp (2 yếu tố trên 3 loại từ trên ghép với nhau)

*Theo dữ liệu khảo sát của Viện ngôn ngữ Quốc gia Nhật Bản 2005

 Điều này cho thấy, từ Hán Nhật vẫn đang chiếm ưu thế trong số 4 từ loại của tiếng Nhật hiện nay. Đây có lẽ là một điểm đáng mừng cho người Việt vì chúng ta có thể tận dụng âm Hán Việt của mình để chuyển đổi sang âm Hán Nhật rồi làm tăng vốn từ vựng tiếng Nhật trong văn nói của mình một cách nhanh chóng.

 Nghĩa là khi các bạn học các từ vựng do 2 chữ Hán cấu tạo nên, các bạn nên để ý luôn âm Hán Việt của 2 từ đó là gì. Để rồi tách ghép những âm chữ Hán với nhau để tạo thành từ mới chưa từng học đến. Mình thấy cách này khá hiệu quả và hữu ích không chỉ trong việc nhớ từ Hán Nhật, trong luyện nói mà sau này khi các bạn học Kanji rồi, sẽ thấy còn hữu ích trong cả đọc hiểu nữa. Ví dụ:

 • Khi các bạn học từ 安全 = 安 (あん) + 全 (ぜん) → an TOÀN
 • Và bạn biết từ 面積 = 面 (めん) + 積 (せき) → DIỆN tích

 Vậy bạn muốn nói từ TOÀN DIỆN thì chỉ cần ghép 2 từ 全 (ぜん) + 面 (めん) với nhau là tạo nên từ 全面 (ぜんめん → toàn diện). Nhanh mà đơn giản phải không nào.

Một ví dụ khác:

 • Các bạn có từ 世 (せ) – âm Hán Việt là THẾ,
 • và từ 界 (かい) – âm Hán Việt là GIỚI,

 Ghép 2 từ này vào với nhau tạo thành 世 (せ / THẾ) + 界 (かい / GIỚI)=世界 (せかい / THẾ GIỚI)

 Nếu các bạn thêm từ 観 (かん / QUAN) vào sau cùng thì tạo thành một từ 3 chữ: 世界観 (せかいかん) ➝  THẾ GIỚI QUAN.

 Với lợi thế từ âm Hán Việt của mình, các bạn nhớ tận dụng triệt để khi học từ vựng nhé. Đây cũng chính là cách mình đã vận dụng trong văn nói.

 Mình đã nhặt 110 từ Hán Nhật trong quyển từ vựng Mimikaraoberu N3 để làm ví dụ như sau.

 1. 理想 → り・そう   → Lý + tưởng
 2. 理由 → り・ゆう   → Lý + do
 3. 親友 → しん・ゆう  → Thân + hữu
 4. 故郷 → こ・きょう  → Cố + hương
 5. 活動 → かつ・どう  → Hoạt + động
 6. 失業 → しつ・ぎょう  → Thất + nghiệp
 7. 保険 → ほ・けん   → Bảo + hiểm
 8. 参加 → さん・か   → Tham + gia
 9. 計算 → けい・さん  → Kế + toán
 10. 成功 → せい・こう  → Thành + công
 11. 準備 → じゅん・び  → Chuẩn + bị
 12. 資料 → し・りょう  → Tư + liệu
 13. 読書 → どく・しょ  → Đọc + sách
 14. 歴史 → れき・し   → Lịch + sử
 15. 目的 → もく・てき  → Mục + đích
 16. 目標 → もく・ひょう  → Mục + tiêu
 17. 希望 → き・ぼう   → Hy + vọng
 18. 賛成 → さん・せい  → Tán + thành
 19. 反対 → はん・たい  → Phản + đối
 20. 意見 → い・けん   → Ý + kiến
 21. 将来 → しょう・らい  → Tương + lai
 22. 想像 → そう・ぞう  → Tưởng + tượng
 23. 現実 → げん・じつ  → Hiện + thực
 24. 提案 → てい・あん  → Đề + án
 25. 努力 → ど・りょく  → Nỗ + lực
 26. 太陽 → たい・よう  → Thái + dương
 27. 地球 → ち・きゅう  → Địa + cầu
 28. 時間 → き・かん   → Thời + gian
 29. 時期 → じ・き   → Thời + kỳ
 30. 記事 → き・じ   → Ký + sự
 31. 警察 → けい・さつ  → Cảnh + sát
 32. 犯人 → はん・にん  → Phạm + nhân
 33. 作者 → さく・しゃ  → Tác + giả
 34. 作品 → さく・ひん  → Tác + phẩm
 35. 小説 → しょう・せつ  → Tiểu + thuyết
 36. 自動 → じ・どう   → Tự + động  
 37. 種類 → しゅ・るい  → Chủng + loại
 38. 豊富 → ほう・ふ   → Phong + phú
 39. 性格 → せい・かく  → Tính + cách
 40. 性質 → せい・しつ  → Tính + chất
 41. 動物 → どう・ぶつ  → Động + vật
 42. 方法 → ほう・ほう  → Phương + pháp
 43. 食品 → しょく・ひん  → Thực + phẩm
 44. 家庭 → か・てい   → Gia + đình
 45. 病人 → びょう・にん  → Bệnh + nhân
 46. 経営 → けい・えい  → Kinh + doanh
 47. 進歩 → しん・ぽ   → Tiến + bộ
 48. 体力 → たい・りょく  → Thể + lực
 49. 競争 → きょう・そう  → Cạnh + tranh
 50. 宣伝 → せん・でん  → Tuyên + truyền
 51. 広告 → こう・こく  → Quảng + cáo
 52. 衝突 → しょう・とつ  → Xung + đột
 53. 自信 → じ・しん   → Tự + tin
 54. 感動 → かん・どう  → Cảm + động
 55. 感想 → かん・そう  → Cảm + tưởng
 56. 専門 → せん・もん  → Chuyên + môn
 57. 研究 → けん・きゅう  → Nghiên + cứu
 58. 調査 → ちょう・さ  → Điều + tra
 59. 原因 → げん・いん  → Nguyên + nhân
 60. 解決 → かい・けつ  → Giải + quyết
 61. 確認 → かく・にん  → Xác + nhận
 62. 使用 → し・よう   → Sử + dụng
 63. 発明 → はつ・めい  → Phát + minh
 64. 関係 → かん・けい  → Quan + hệ
 65. 団体 → だん・たい  → Đoàn + thể
 66. 選挙 → せん・きょ  → Tuyển + cử
 67. 責任 → せき・にん  → Trách + nhiệm
 68. 条件 → じょう・けん  → Điều + kiện
 69. 中心 → ちゅう・しん  → Trung + tâm
 70. 範囲 → はん・い   → Phạm + vi
 71. 内容 → ない・よう  → Nội + dung
 72. 特徴 → とく・ちょう  → Đặc + trưng
 73. 特色 → とく・しょく  → Đặc + sắc
 74. 国籍 → こく・せき  → Quốc + tịch
 75. 国際 → こく・さい  → Quốc + tế
 76. 自然 → し・ぜん   → Tự + nhiên
 77. 突然 → とつ・ぜん  → Đột + nhiên
 78. 宗教 → しゅう・きょう → Tôn + giáo
 79. 芸術 → げい・じゅつ  → Nghệ + thuật
 80. 美術 → び・じゅつ  → Mỹ + thuật
 81. 音楽 → おん・がく  → Âm + nhạc
 82. 文学 → ぶん・がく  → Văn + học
 83. 経済 → けい・ざい  → Kinh + tế
 84. 検査 → けん・さ   → Kiểm + tra
 85. 治療 → ち・りょう  → Trị + liệu

Bây giờ chúng ta sẽ đi ngược lại từ tiếng Việt sang tiếng Nhật.

 1. Tử + vong   → し・ぼう  → 死亡
 2. Thái + độ   → たい・ど  → 態度
 3. Trạng + thái  → じょう・たい → 状態
 4. Lễ + nghi   → れい・ぎ  → 礼儀
 5. Hoàn + thành → かん・せい → 完成
 6. Cơ + bản  → き・ほん  → 基本
 7. Cơ + hội  → き・かい  → 機会
 8. Cự + ly   → きょ・り  → 距離
 9. Đại + biểu  → だい・ひょう → 代表
 10. Ảnh + hưởng → えい・ぎょう → 影響
 11. Hiệu + quả  → こう・か  → 効果
 12. Ấn + tượng  → いん・しょう → 印象
 13. Dũng + khí  → ゆう・き  → 勇気
 14. Tư + cách  → し・かく  → 資格
 15. Chứng + minh → しょう・めい → 証明
 16. Bảo + tồn  → ほ・ぞん  → 保存
 17. Bảo + hộ  → ほ・ご  → 保護
 18. Bình + quân → へい・きん → 平均
 19. Hiện + đại  → げん・だい → 現代
 20. Thế + kỷ  → せい・き  → 世紀
 21. Văn + hóa  → ぶん・か  → 文化
 22. Đô + thị  → と・し  → 都市
 23. Địa + phương → ち・ほう  → 地方
 24. Trung + ương → ちゅう・おう → 中央
 25. Chiến + tranh → せん・そう → 戦争

 Tuy nhiên, mọi thứ đều có bất quy tắc. Dưới đây là một số từ khi chuyển sang âm Hán Việt lại có ý nghĩa khác với từ âm Hán Việt đang sử dụng trong tiếng Việt. Dưới đây mình trình bày theo trình tự:

 • Kanji → Âm Hán Việt → Nghĩa tiếng Việt
 • 生活 → Sinh hoạt  → Cuộc sống
 • 趣味 → Thú vị   → Sở thích
 • 手段 → Thủ đoạn  → Phương tiện
 • 事故 → Sự cố   → Tai nạn
 • 事件 → Sự viện   → Vụ việc
 • 利用 → Lợi dụng  → Sử dụng

Một số từ Hán Nhật có trật tự từ ngược lại với từ Hán Việt trong tiếng Việt. Dưới đây mình trình bày theo trình từ:

 • Kanji → Âm Hán Việt → Nghĩa tiếng Việt
 • 成長 → Thành trưởng → Trưởng thành
 • 例外 →Lệ ngoại   → Ngoại lệ
 • 平和 →Bình hòa   →Hòa bình
 • 紹介 →Thiệu giới   → Giới thiệu

Chúc các bạn vận dụng thành công!

➡ Đọc thêm các phương pháp khác mình đã áp dụng trong mục Chia sẻ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.